1. Obecná ustanovení

Zdeněk Jeleček, tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.jelecek.cz a dalších registrovaných adresách na Zdeňka Jelečka - dále jen "stránky". Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen "uživatelé"). Provozovatelem internetových stránek www.jelecek.cz je Zdeněk Jeleček (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.


2. Používání internetových stránek

Užívat stránky www.jelecek.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek www.jelecek.cz je bezplatné. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.jelecek.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.


3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na www.jelecek.cz vycházejí z informací, které poskytuje Zdeněk Jeleček a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.jelecek.cz. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.jelecek.cz z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.jelecek.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.jelecek.cz. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.


4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.jelecek.cz může být ze strany provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. V takovém případě bude provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

Je v platnosti nové nařízení ( GDPR )
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
V souvislosti se změnou legislativy jsem povinnen Vás informovat, jaká Vaše osobní data mám k dispozici, jak jsou chráněná, jak je využívám a jaká práva máte vůči mně ve vztahu k osobním datům.

K evidenci osobních údajů, které do klientské databáze ukládám patří tato data:
jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a k analýze návštěvnosti soubory cookies

Další moje povinnosti najdete ZDE
Jsem správce databáze osobních údajů a povinnosti spojené s ochranou Vašich poskytnutých dat přebírám na sebe.
Vaše údaje uchovávám po dobu 5 let.
Údaje nepředávám do třetích zemí.

Vaše práva -
Jako dotčená osoba poskytující osobní údaje máte na základě písemné žádosti, telefonicky a nebo emailem u provozovatele právo na:
• přístup ke svým osobním údajům;
• opravu osobních údajů;
• vymazání anebo omezení zpracování svých osobních údajů;
• zpochybnění zpracování svých osobních údajů;
• přenosnost osobních údajů;
• podání návrhu na zahájení řízení na Úřadě na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
V případě Vašich dodazů mně kontaktujte ZDE


5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.jelecek.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.
Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.jelecek.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Všechna, výše uvedená ustanovení podléhají a řídí se novelizacemi zákonů a právního řádu České republiky, bez vyjímky ke dni platnosti jejich účinnosti.

Zdeněk Jeleček
Náchod 1.1.2001 - aktualizace - 25.5.2018